Eksisterende bygg – Endrede bestemmelser fra 1.1.2023

Hele pbl kap. 31 – Krav til eksiterende bygninger er ombygget og endret. Endringene trer i kraft fra 1.1.2023.

På fagmøte i Byggesaksforum 7.12.2022 kom det opp spørsmål om virkningen av de nye unntaksbestemmelsene i pbl § 31-4 for byggesøknader som allerede er innsendt, men som ikke blir behandlet før i 2023. Vi stilte spørsmålet videre til KDD da det var uklart om disse byggesøknadene skal behandles etter de nye reglene eller ikke.

Vi har fått svar fra KDD. De påpeker at det ikke er gitt en egen overgangsbestemmelse for endringene i pbl kap. 31. Videre svarer KDD: «…det er rettstilstanden på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn i byggesaken. Regelverket som gjelder på dette tidspunktet, må da oppfylles.»

Unntakssøknaden skal behandles etter de nye reglene om det fattes vedtak i byggesaken i 2023, uavhengig om byggesøknaden er sendt inn i 2022 eller senere. For saker sendt inn i 2022, må ansvarlig søker sende inn tilleggsdokumentasjon i 2023, hvor søknaden om unntak fra krav i TEK17 er begrunnet etter den nye bestemmelsen i pbl § 31-4. Kommunen bør sende ut mangelbrev om at søknaden om unntak må begrunnes etter de nye reglene, dersom de ikke mottar ny begrunnet søknad om unntak.